TAVAKKALCHILIK NAZARIYASI VA TAVAKKALCHILIK HOLATLARINI MODELLASHTIRISH

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanma tavakkalchilikni boshqarishning nazariy asoslari, iqtisodiy faoliyatda tavakkalchilikninig o‘rni, risklarni miqdoriy baholashda matematik statistika va ehtimollar nazariyasi usullari va roli, iqtisodiy tavakkalchik sharoitida optimal qarorlar qabul qilish, iqtisodiy tavakkalchilikni pasaytirishning asosiy usullari va yo‘llari profiliga mos bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat. O‘quv qo‘llanma 5232200 – Ekonometrika ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan.