MINTAQAVIY IQTISODIYOT

Category:

“Mintaqaviy iqtisodiyot” fani bo‘yicha mazkur darslik shu fanning fan dasturi bo‘yicha barcha mavzular yoritilgan. Unda ushbu fanning prospekti, mavzular bo‘yicha matn annotatsiyalari va ular bo‘yicha oxirgi yangiliklar, fan bo‘yicha testlar, fanga doir video ma’ruzalar va videoroliklar, talabaning semestr davomidagi mustaqil ishiga oid toishiriqlar, glossariylar hamda tavsiya etiladigan elektron jurnallar va internet saytlar bayon qilingan.

Shuningdek, majmuar mazkur fan bo‘yicha ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlarda va mustaqil ta’lim jarayonida talabalar tomonidan bajariladigan keys-stadi, o‘quv loyiha, muammoli vaziyatlar, testlar hamda har bir mavzu bo‘yicha qisqacha nazariy materiallarni o‘z ichiga olgan.

Ushbu darslik talabalar o‘quv mashg‘ulotlarida va ulardan so‘ng mavzularni mustaqil ravishda chuqur o‘zlashtirishiga uslubiy ko‘maklashish orqali, ularning amaliy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini yanada oshirishdan iborat.