INSTITUTSIONAL IQTISODIYOT

Category:

Ushbu darslik “Institutsional iqtisodiyot” fani dasturiga muvofiq yozilgan bo‘lib, unda ushbu fanning metodologik asoslari, predmeti va asosiy tushunchalarining mazmun-mohiyati yoritilgan. Shuningdek, darslikda jamiyatda rasmiy va norasmiy institutlarning roliga, bozor instituti, shartnomalar, transaksiya xarajatlari, xufiyona iqtisodiyot, mulkchilik, firma, davlat va uy xo‘jaligi rivojlanishning institutsional nazariyalarining asoslarini yoritishga keng o‘rin berilgan.
Darslik oliy o‘quv yurtlarining bakalavriat yo‘nalishi talabalari, magistrantlar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar hamda o‘qituvchilar, shuningdek, institutlar iqtisodiyoti masalalari bilan qiziquvchi mutaxassislar uchun mo‘ljallangan.