ИННОВАЦИЯЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА КРАУДФАНДИНГ ПЛАТФОРМАСИ МЕХАНИЗМИДАН ФОЙДАЛАНИШ

ИННОВАЦИЯЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА КРАУДФАНДИНГ
ПЛАТФОРМАСИ МЕХАНИЗМИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Наманган давлат университети, «Иқтисодиёт» кафедраси таянч докторанти
Аннотация. Ушбу мақола ҳозирги кунда яратилаётган инновацион лойиҳалар, ишланмаларни моли-
ялаштиришда халқаро миқёсда кенг тарқалган краудфандинг платформаси ҳақида бўлиб, унинг хорижий мамлакатлардаги аҳамияти ва Ўзбекистон учун халқ томонидан молиялаштирилувчи самарали механизм сифатидаги афзалликлари ёритилган. Краудфандинг платформасининг фаолияти ва афзалликларини мил-лий иқтисодий тизимнинг бир бўлаги сифатида эътироф этиш долзарб масалалардан бирига айланмоқда. Бу платформа давлат бюджети харажатларини босқичма-босқич тежаш, турли хил лойиҳа ва ишланма-ларнинг ўзини-ўзи молиялаштиришга имконият яратувчи асосий дастаклардан бири ҳисобланади.
Таянч тушунчалар: инновация, инновацион маҳсулот, краудфандинг, платформа, молиялаштириш, молиялаштириш механизми, инновацион ишланма.

Расулов Н.А. ИННОВАЦИЯЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА КРАУДФАНДИНГ  ПЛАТФОРМАСИ МЕХАНИЗМИДАН ФОЙДАЛАНИШ