DEMOGRAFIK TAHLIL

Category:

Ushbu darslikda demografik tahlil usullari, ko‘ndalang va bo‘ylama tahlil, demografik koeffitsientlar va ehtimolliklar, Leksis setkasi, doimiy aholisi sonini baholash, demografik balans, demografik koeffitsientlarni standartlashtirish usullari, nikohlar va ajralishlar tahlili, shartli va real avlod uchun tug‘ilish ko‘rsatkichlari, demografik jadvallar va ulardagi ma’lumotlardan ilmiy va amaliy faoliyatda foydalanish, aholi migratsiyasi ko‘rsatkichlari tizimi, aholining takror barpo bo‘lish o‘lchamlari masalalari yoritilgan.