ЧИЗИҚЛИ ПОЛИЭТИЛЕН ВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИД АСОСИДАГИ ПОЛИМЕР АРАЛАШМАЛАРИ ТЕРМОПАРЧАЛАНИШ БАРҚАРОРЛИГИГА КОМПАТИБИЛИЗАТОР ТУРИНИНГ ТАЪСИРИ

ЧИЗИҚЛИ ПОЛИЭТИЛЕН ВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИД АСОСИДАГИ
ПОЛИМЕР АРАЛАШМАЛАРИ ТЕРМОПАРЧАЛАНИШ БАРҚАРОРЛИГИГА КОМПАТИБИЛИЗАТОР ТУРИНИНГ ТАЪСИРИ
Ҳақбердиев Элшод Олмосович
докторант, кичик илмий ходим;
Ашуров Нурбек Шодиевич
ф.-м.ф.н., катта илмий ходим;
Содиқов Шухрат Ғофурович
к.ф.н., етакчи илмий ходим;
Ашуров Ниғмат Рустамович
тех.ф.д., проф., лаборатория мудири
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Аннотация. Полимерлар асосидаги буюмларнинг эксплуатацион хусусиятлари кенгайиши полимер
материалларга бўлган талаб ортишига олиб келмоқда. Олинган материалларга юқори эксплуатацион ха-рактеристикалар берувчи, наноструктуравий морфологияга эга янги материаллар олиш йўлларидан бири компатибилизатор иштирокида полимерлар аралашмаларини олишдан иборат. Ушбу тадқиқот ишида поливинилхлорид/қуйи зичликдаги полиэтилен (ПВХ/ҚЗЧПЭ) полимер аралашмаларининг таркиби ва композициянинг термопарчаланиш диструкциясига компатибилизатор турининг таъсири ўрганилди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, компатибилизаторни ўз ичига олган композицияда бир нечта термик пар-чаланиш босқичлари, аралашмада ҚЗЧПЭ концентрацияси миқдори оширилганда кузатилди. Термик парчаланишнинг ҳар бир босқичи ПВХ ва ҚЗЧПЭ радикалларининг рекомбинация реакциялари туфайли ҳосил бўлган пайвандли сополимери тузилишининг термобарқарорлиги учун жавобгардир. Композициялар-да хлорланган полиэтиленни компатибилизатор сифатида қўллаш орқали термобарқарорликнинг ошиши аниқланди.
Таянч тушунчалар: поливинилхлорид, қуйи зичликли полиэтилен, полимер аралашмалар, хлорланган полиэтилен, пайвандли сополимер, компатибилизатор, термобарқарорлик, полиен ва карбонил индекслар.