BANK MENEJMENTI VA MARKETINGI

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanmada bank menejmenti va marketingi fanining predmeti, obyekti va metodi, bank menejmentining nazariy asoslari va rivojlanishi, bank menejmentining huquqiy asoslari, boshqaruv qarorlarining mohiyati va ularga qo‘yiladigan talablar, tijorat banklari faoliyatini boshqarishni tashkil qilish asoslari, tijorat banklari faoliyatini korporativ boshqarish, banklarda korporativ boshqaruv modellari va ularning o‘ziga xos xususiyatlari, tijorat banklari faoliyatida moliyaviy menejment, bank xodimlarini boshqarish tizimi va uning o‘ziga xos xususiyatlari, tijorat banklari faoliyatida marketingning mohiyati va uning o‘ziga xos xususiyatlari, bank mahsulotlari va xizmatlari bozori, banklararo raqobatning iqtisodiy mazmuni va uning tashkil etilishi, banklar faoliyatini strategik rejalashtirishga oid masalalar batafsil yoritilgan.