AHOLI O‘ZGARISHINI TUSHUNISH

Category:

Ushbu o‘quv qo‘llanmada aholi o‘zgarishlari bilan bog‘liq jarayonlar, ularni o‘rganish manbalari, tug‘ilish va o‘limning demografik mohiyati, aholining son va sifat xususiyatlari, aholining takror barpo bo‘lish qonuniyatlari, aholining jins, yosh, nikoh va oilaviy tarkibi, oilaning demografik, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati, aholi migratsiyasi, demografik prognozlashtirish va demografik siyosat masalalari yoritilgan.
Qo‘llanma 5A231601 – Inson resurslarini boshqarish magistratura mutaxassisligi talabalariga mo‘ljallangan.