ҚИШЛОҚ ЁШЛАРИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИШСИЗЛИКНИ КАМАЙТИРИШГА ТАЪСИРИ

ҚИШЛОҚ ЁШЛАРИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ
ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ИШСИЗЛИКНИ КАМАЙТИРИШГА ТАЪСИРИ
Хомитов Комилжон Зоитович
и.ф.д., доцент, Тошкент молия институти
Турсунов Мансур Бекпулатович
мустақил тадқиқотчи, Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ ёшларини иш билан таъминлашнинг самарали иқтисодий механизмлари ва уларнинг ишсизликни камайтиришга таъсири тадқиқ этилган. Шунингдек, самара-ли иқтисодий механизмларни қўллаш асосида қишлоқ ёшларини иш билан таъминлашнинг замонавий турлари ва воситаларини ривожлантириш, ишсиз ёшларни касбга йўналтириш, тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамияти очиб берилган.
Таянч тушунчалар: қишлоқ ёшлари, иш билан таъминлаш, самарали иқтисодий механизмлар, иш-сизлик, бандлик, барқарор иқтисодий ривожланиш, реал даромад, меҳнат ресурслари, инвестиция, тадбир-корлик.