1. Илмий мақоланинг ҳажми (илмий мақоланинг турига қараб) 20-60 минг босма белги (тахминан 10 бетдан 25 бетгача); формати – А4, китоб шаклида; ҳошияси одатдагидек: чапдан 3 см, ўнгдан 1,5 см, юқори ва пастдан 2 см; шрифт – Arial, ранги – қора, шрифтнинг катталиги – 14; 1,15 оралиқда.
  2. Журналга тақдим этилаётган илмий мақола бошқа нашрларда чоп этилмаган бўлиши, шунингдек, оригиналлик даражаси (антиплагиат дастури орқали текширилади) 65 %дан кам бўлмаслиги лозим.
  3. Илмий мақоланинг матни қуйидаги тарзда расмийлаштирилади:

масалан: Қишлоқ хўжалиги фанлари

 

УДК:

ORCID:

 

                                                                                                      МАҚОЛАНИНГ САРЛАВҲАСИ

Мақола муаллифи (шу жумладан ҳаммуаллифлар):

фамилияси, исми, отасининг исми (тўлиқ, паспорт бўйича),

илмий даражаси (агар бўлса),

иш жойи (тўлиқ),

лавозими (тўлиқ),

электрон почта манзили, алоқа телефонлари.

 Аннотация. 

Калит сўзлар:   

  Юқорида кўрсатилган маълумотлар шу тартибда

ўзбек, рус ва инглиз тилларида бўлиши керак!

                                                                                                                        МАҚОЛА МАТНИ

  5. Сарлавҳа мақоланинг энг муҳим қисмларидан бири бўлиб, унда мавзу аниқ акс этиши лозим. Сарлавҳа мавҳум ёки умумий фикрлар орқали баён этилмаслиги, академик услубда ёзилиши, илмий изланиш мавзуси негизида ётган асосий муаммо ва масала(лар)нинг таклиф этиладиган ечимини ифодалаши зарур. Илмий мақола сарлавҳасида қўлланиладиган сўзлар миқдори 10-12 тадан, калит сўзлар эса 1-2 тадан ошмаслиги керак. Сарлавҳада фақат умумқабул қилинган аббревиатура (қисқартма)ларни қўллаш мумкин.

6. Аннотацияда тадқиқот мавзусининг илмий-назарий ва амалий жиҳатлари ҳақидаги маълумотлар келтирилиши зарур, яъни мақоланинг қисқача мазмуни ва тавсифи берилади.

Аннотация таркибий жиҳатдан мақола мазмунининг қуйидаги жиҳатларини ўз ичига олиши керак:

тадқиқотнинг предмети, мавзуси, мақсади, долзарблиги, муаммонинг қўйилиши;

тадқиқот методи/методологияси;

ишнинг натижалари;

натижаларнинг қўлланиш соҳаси;

хулосалар.

Юқоридаги композиция асосида аннотация бир бутун матн кўринишида ёзилади, абзацларга, бўлимларга ажратилмайди.

Аннотация ҳажми 150-250 та сўз атрофида бўлиши лозим. Унда ортиқча, кераксиз сўзларни ишлатиш, батафсил тавсифлар келтириш, мақоладаги гаплардан нусха кўчириш, сарлавҳани айнан ёзиш, қисқартмаларни қўллаш, манбаларга ҳавола (ссылка)лар келтириш мумкин эмас.

 

  1. Илмий мақоланинг семантик ўзаги (асоси, моҳияти)ни ташкил қилувчи калит сўзлар тадқиқот мавзусини тавсифлаш ва таърифлаш учун зарур саналадиган муҳим тушунча ва категориялар рўйхатидир. Амалда ушбу сўзлар интернет тизимида мақолани излаб топишда ёрдам беради. Шу боисдан ҳам илмий мақола(лар)ни тайёрлаш вақтида мавзунинг семантик ядросига алоҳида эътибор бериш даркор.

Мақолага бериладиган калит сўзлар 6-8 та атрофида бўлиб, умумийдан хусусийга қараб тартибланган бўлиши, яъни мавзу ва муаммога тегишли калит сўзлардан бошланиб, тадқиқот объекти ва предметига тааллуқлилари билан тугалланиши лозим. Калит сўзлар сифатида неологизмлар, узун сўз бирикмалар, гапнинг уюшиқ бўлаклари ишлатилмайди.

  1. Илмий мақола матни қуйидаги талаблар асосида тайёрланади:

 

1. Кириш

1.1. Мавзунинг долзарблиги.

1.2. Мақоланинг аниқ мақсади ва ечилиши лозим бўлган масалани асослаш.

1.3. Мақолада қўйилган масалани ечишга бошқа муаллифлар қандай ёндошган, улар қайси усулларни қўллаган ва б. (адабиётлар таҳлили).

2. Материал ва методлар

2.1. Олиб борилган тадқиқотнинг батафсил мазмуни.

2.2. Қўлланилган методлар, методология ва тадқиқот объектларини асослаш.

3. Тадқиқот натижалари

3.1. Тадқиқот объектини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар динамикаси таҳлили (мақолада қўйилган масалани ечишга асос бўладиган маълумотлар доирасида) ва хулосалар.

3.2. Олинган илмий-амалий натижалар, уларнинг самарадорлиги ва ҳаққонийлиги таҳлили.

4. Тадқиқот натижалари таҳлили

4.1. Муаллиф фактларни таҳлил қилади, ўз фикрини асослайди, қайсиларини маъқуллаб, қайсиларини инкор этишини айтиб ўтади ва фикрларини изоҳлайди.

4.2. Тадқиқот давомида юзага келган, илм-фан доирасидаги тўсиқ ва муаммолар таҳлили.

4.3. Турли методларнинг таҳлили, мазкур тадқиқот натижаларини бошқа тадқиқот натижалари билан солиштириш.

5. Хулосалар

5.1. Муаллиф тадқиқоти натижаларидан келиб чиқувчи хулоса ва таклифлар.

Эслатма! Тадқиқотда натижаларни изоҳлашда мавзуга оид қонунчилик ҳужжатлари, статистик маълумотлар, диаграмма ва графиклардан фойдаланиш тавсия этилади.

 

  1. Расм ва жадваллар қуйидаги тартибда расмийлаштирилади:

1-расм (расмнинг номи)

(Arial, 12 шрифт, тўқ қора рангда)

Мақолада расм битта бўлса, рақамланмайди (Расм. (номи)), бир нечта бўлса, рақамланади.

Мақоладаги жадвал (схема)нинг номи марказ бўйлаб тенглаштирилади. Бунда “Жадвал” сўзи саҳифанинг ўнг чекка томонига жойлаштирилади. Жадвал битта бўлса рақамланмайди, бир нечта бўлса рақамланади.

 Жадвал

ёки

1-жадвал

(жадвалнинг номи)

(Arial, 12 шрифт, тўқ қора рангда)

 

Arial, 10 шрифт
                   
                   
                   
                   

 

Жадвалга киритилган маълумотларнинг моҳияти аниқ, қисқа ва лўнда қилиб акс эттирилиши лозим.

  1. Журнал таҳририяти муаллифларга замонавий ахборот манбалари, охирги 5-10 йил ичида нашр этилган илмий адабиёт ва тадқиқотлардан фойдаланишни тавсия қилади.

Адабиётлар рўйхати мақола матнида келтирилган ҳаволалар (ссылкалар) бўйича кетма-кетликда тузилади (алифбо кетма-кетлигида эмас!).

Ҳаволалар тўртбурчак қавсларда, манбанинг тартиб рақами ва маълумот олинган бети билан бирга келтирилади, масалан [4, 151-б.].

Мақола ва материалларда иқтибослар Гарвард усулида берилиши лозим.

Мақолада камида 20 та манба ва адабиётларга ҳаволалар келтирилиши керак.

Хорижий адабиётларга ҳаволалар 50% дан кам бўлмаслиги, шундан 30% Web of Science ва(ёки) Scopus халқаро маълумотлар базаларига киритилган нашрларда чоп этилган мақолаларга бўлиши керак.

Мақолада расмий ҳужжатларга ҳаволалар келтирилмайди, улар матннинг ўзида, тўлиқ ҳолда: сана, рақам ва номи билан ёзилади.

Манба ва адабиётлар халқаро илмий-техникавий маълумотлар базалари талабларига кўра расмийлаштирилади ва “References” номи билан лотин алифбосида келтирилади. Матн транслитерацияси учун қўлланиладиган тизим: http://translit.ru

References қуйида кўрсатилган шаклга қатъий амал қилинган тартибда ёзилади.

 References

 Адабиёт, монография, тўпламлар

Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 1972, 352 p.

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p. Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.

Даврий журналлар

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.

 Электрон журналлар

Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineral’nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (accessed 22.05.2012)

 Интернет манбалар

Kondrat’ev V.B. Global’naya farmatsevticheskaya promyshlennost’ [The global pharmaceutical industry]. Available at: http://perspektivy.info/rus/ekob/2011-07-18.html. (accessed 23.06.2013)

 DOI рақамли манбалар:

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926-930. doi: 10.1134/S1023193508080077

Конференция материаллари:

Sen’kin A.V. Problemy teorii i praktiki v inzhenernykh issledovaniiakh. [Issues of vibration diagnostics of elastic spacecraft]. Trudy 33 nauch. konf. RUDN [Problems of the Theory and Practice of Engineering Research. Proc. Russ. Univ. People’s Friendship 33rd Sci. Conf.]. Moscow, 1997, pp. 223-225. (In Russ.)

 Таржима асарлар:

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz’ Publ., 1987. 224 p.).

Диссертация ёки авторефератлар:

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.

Патентлар:

Palkin M.V. e.a. Sposob orientirovaniia po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590, 2006.