Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг “Илм-фан ва инновацион ривожланиш” илмий журнали таҳририятига тақдим этиладиган илмий мақолага қўйилган

ТАЛАБЛАР

 

1. Илмий мақоланинг ҳажми (илмий мақоланинг турига қараб) 20-60 минг босма белги (тахминан 10 бетдан 25 бетгача); формати – А4, китоб шаклида; ҳошияси одатдагидек: чапдан 3 см, ўнгдан 1,5 см, юқори ва пастдан 2 см; шрифт – Times New Roman, ранги – қора, шрифтнинг катталиги – 14; 1,0 оралиқда.

2. Журналга тақдим этилаётган илмий мақола бошқа нашрларда чоп этилмаган бўлиши, шунингдек, оригиналлик даражаси (антиплагиат дастури орқали текширилади) 65 %дан кам бўлмаслиги лозим.

3. Илмий мақоланинг матни қуйидаги тарзда расмийлаштирилади:

 

Фан: (мисол учун) Техника фанлари

 

UDC:

ORCID:

 

МАҚОЛАНИНГ САРЛАВҲАСИ

 

Мақола муаллифи (шу жумладан ҳаммуаллифлар):

фамилияси, исми, отасининг исми (тўлиқ, паспорт бўйича),

илмий даражаси (агар бўлса),

иш жойи (тўлиқ),

лавозими (тўлиқ),

электрон почта манзили, алоқа телефонлари.

 

 

Аннотация. 

Калит сўзлар:   

 

 

Юқорида кўрсатилган маълумотлар шу тартибда

ўзбек, рус ва инглиз тилларида бўлиши керак

 

 

МАҚОЛА МАТНИ

 

 

4. Сарлавҳа мақоланинг энг муҳим қисмларидан бири бўлиб, унда мавзу аниқ акс этиши лозим. Сарлавҳа мавҳум ёки умумий фикрлар орқали баён этилмаслиги, академик услубда ёзилиши, илмий изланиш мавзуси негизида ётган асосий муаммо ва масала(лар)нинг таклиф этиладиган ечимини ифодалаши зарур. Илмий мақола сарлавҳасида қўлланиладиган сўзлар миқдори 10-12 тадан, калит сўзлар эса 1-2 тадан ошмаслиги керак. Сарлавҳада фақат умумқабул қилинган аббревиатура (қисқартма)ларни қўллаш мумкин.

  

5. Аннотацияда тадқиқот мавзусининг илмий-назарий ва амалий жиҳатлари ҳақидаги маълумотлар келтирилиши зарур, яъни мақоланинг қисқача мазмуни ва тавсифи берилади.

Аннотация таркибий жиҳатдан мақола мазмунининг қуйидаги жиҳатларини ўз ичига олиши керак:

тадқиқотнинг предмети, мавзуси, мақсади, долзарблиги, муаммонинг қўйилиши;

тадқиқот методи/методологияси;

ишнинг натижалари;

натижаларнинг қўлланиш соҳаси;

хулосалар.

Юқоридаги композиция асосида аннотация бир бутун матн кўринишида ёзилади, абзацларга, бўлимларга ажратилмайди.

Аннотация ҳажми 150-250 та сўз атрофида бўлиши лозим. Унда ортиқча, кераксиз сўзларни ишлатиш, батафсил тавсифлар келтириш, мақоладаги гаплардан нусха кўчириш, сарлавҳани айнан ёзиш, қисқартмаларни қўллаш, манбаларга ҳавола (ссылка)лар келтириш мумкин эмас.

 

6. Илмий мақоланинг семантик ўзаги (асоси, моҳияти)ни ташкил қилувчи калит сўзлар тадқиқот мавзусини тавсифлаш ва таърифлаш учун зарур саналадиган муҳим тушунча ва категориялар рўйхатидир. Амалда ушбу сўзлар интернет тизимида мақолани излаб топишда ёрдам беради. Шу боисдан ҳам илмий мақола(лар)ни тайёрлаш вақтида мавзунинг семантик ядросига алоҳида эътибор бериш даркор.

Мақолага бериладиган калит сўзлар 6-8 та атрофида бўлиб, умумийдан хусусийга қараб тартибланган бўлиши, яъни мавзу ва муаммога тегишли калит сўзлардан бошланиб, тадқиқот объекти ва предметига тааллуқлилари билан тугалланиши лозим. Калит сўзлар сифатида неологизмлар, узун сўз бирикмалар, гапнинг уюшиқ бўлаклари ишлатилмайди.

 

7. Илмий мақола матни қуйидаги талаблар асосида тайёрланади:

 

Кириш

• Мавзунинг долзарблиги ва янгилигини асослаш;

• мақолага қўйилган масалани ечишга бошқа муаллифлар қандай ёндашган, улар қайси усулларни қўллаган ва б. (адабиётлар таҳлили);

адабиётларни ўрганиш натижасида аниқланган ва ўрганилмаган муаммолар, бўшлиқлар тавсифи;

• аниқланган  муаммолар  асосида  тадқиқотнинг аниқ  мақсади  ва ечилиши лозим бўлган масалани асослаш

Материал ва методлар

Тадқиқот ва тажрибалар ким томонидан, қаерда ва қачон олиб борилган (батафсил мазмуни);

қўлланилган методлар, методология ва тадқиқот объектларини асослаш

Тадқиқот натижалари

• Тадқиқот объектини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар динамикаси таҳлили (мақолага қўйилган масалани ечишга асос бўладиган маълумотлар доирасида);

олинган илмий-амалий натижалар, уларнинг самарадорлиги ва ҳаққонийлиги таҳлили

Тадқиқот натижалари таҳлили

• Муаллиф фактларни таҳлил қилади, ўз фикрини асослайди, қайсиларини маъқуллаб, қайсиларини инкор этишини айтиб ўтади ва фикрларини изоҳлайди;

• тадқиқот давомида юзага келган, илм-фан доирасидаги тўсиқ ва муаммолар таҳлили;

турли методлар таҳлили, мазкур тадқиқот натижаларини бошқа тадқиқот натижалари билан солиштириш

Хулосалар

Муаллиф тадқиқоти натижаларидан келиб чиқувчи хулоса ва таклифлар

Эслатма! Тадқиқотда натижаларни изоҳлашда мавзуга оид қонунчилик ҳужжатлари, статистик маълумотлар, диаграмма ва графиклардан фойдаланиш тавсия этилади.  

 

8. Расм ва жадваллар қуйидаги тартибда расмийлаштирилади:

 

Расм

 

1-расм. Расмнинг номи

(12 шрифт, тўқ қора рангда)

 

Мақолада расм битта бўлса, рақамланмайди (Расм. Номи), бир нечта бўлса, рақамланади.

Мақоладаги жадвал (схема)нинг номи марказ бўйлаб тенглаштирилади. Бунда “Жадвал” сўзи саҳифанинг ўнг чекка томонига жойлаштирилади. Жадвал битта бўлса рақамланмайди, бир нечта бўлса рақамланади.

 

Жадвал

ёки

1-жадвал

(жадвалнинг номи)

(12 шрифт, тўқ қора рангда)

 

10 шрифт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жадвалга киритилган маълумотларнинг моҳияти аниқ, қисқа ва лўнда акс эттирилиши лозим.

9. Журнал таҳририяти муаллифларга адабиётлар рўйхатини (REFERENCES) замонавий ахборот манбалари, охирги 5-10 йил ичида нашр этилган илмий адабиёт ва тадқиқотлардан фойдаланилган ҳолда тузишни тавсия қилади.

Ҳаволалар тўртбурчак қавсларда, манбанинг тартиб рақами ва маълумот олинган бети билан бирга келтирилади, масалан [4, 151-б.].

Мақола ва материалларда иқтибослар Гарвард усулида берилиши лозим.

Мақолада камида 20 та манба ва адабиётларга ҳаволалар келтирилиши керак.

Хорижий адабиётларга ҳаволалар 50% дан кам бўлмаслиги, шундан 30% Web of Science ва (ёки) Scopus халқаро маълумотлар базаларига киритилган нашрларда чоп этилган мақолаларга бўлиши керак.

Мақолада расмий ҳужжатларга ҳаволалар келтирилмайди, улар матннинг ўзида, тўлиқ ҳолда: сана, рақам ва номи билан ёзилади.

Манба ва адабиётлар халқаро илмий-техникавий маълумотлар базалари талабларига кўра расмийлаштирилади ва REFERENCES номи билан лотин алифбосида келтирилади. Матн транслитерацияси учун қўлланиладиган тизим: http://translit.ru

References қуйида кўрсатилган шаклга қатъий амал қилинган тартибда ёзилади. Адабиётлар рўйхати мақола матнида келтирилган ҳаволалар (ссылкалар) бўйича кетма-кетликда тузилади (алифбо кетма-кетлигида ёки адабиёт турларига ажратилган ҳолда эмас!).

 

 

REFERENCES

 

(Адабиёт, монография, тўпламлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.            Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Jekspluatacija turbogeneratorov s neposredstvennym ohlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energija Publ., 1972, 352 p.

2.            Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskih processov razrabotki mestorozhdenij uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p. Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.

 

(Даврий журналлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.       Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Tehniko-jekonomicheskaja optimizacija dizajna gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftjanoe hozjajstvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54-57.

(Электрон журналлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions. Mineral’nye resursy Rossii. Jekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.) Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/ (accessed 22.05.2012).

 

(Интернет манбалар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Kondrat’ev V.B. Global’naja farmacevticheskaja promyshlennost’ [The global pharmaceutical industry]. Available at: http://perspektivy.info/rus/ekob/
2011-07-18.html/ (accessed 23.06.2013).

 

(DOI рақамли манбалар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926-930. DOI: 10.1134/S1023193508080077/.

 

(Конференция материаллари қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1. Sen’kin A.V. Voprosy vibrodiagnostiki uprugih kosmicheskih apparatov [Issues of vibration diagnostics of elastic spacecraft]. Problemy teorii i praktiki v inzhenernyh issledovanijah. Trudy 33 nauch. konf. RUDN. – Problems of the Theory and Practice of Engineering Research. Proc. Russ. Univ. People’s Friendship 33rd Sci. Conf., Moscow, 1997, pp. 223-225. (In Russ.) 

 

(Таржима асарлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebanija v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

2.  Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies. Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F. Jekspertnye sistemy. Principy raboty i primery. Moscow, Radio i svjaz’ Publ., 1987. 224 p.).

 

(Диссертация ёки авторефератлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyj tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.

 

(Патентлар қўйидаги намуна асосида расмийлаштирилади)

1.  Palkin M.V. e.a. Sposob orientirovanija po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoj golovkoj samonavedenija [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, 2006, no. 2280590.

 

Талаблар 2022 WORD форматд